Üyelik İşlemleri

 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları yerdeki Oda’ya kaydolmak zorundadır.

 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca Deniz Ticaret Odası üyeleri; bu durumu belgelendirmek koşuluyla bağlı oldukları diğer odalara (Ticaret ve Sanayi Odaları v.b.) kendileri için belirlenmiş olan yıllık aidat miktarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

 Oda Kayıt Beyannamesi Tüzel Kişilerde Firma Yetkilisi, Gerçek Kişilerde şahsın kendisi ya da vekaletnamesi mevcut bir kişi tarafından doldurulmalıdır.

 Aşağıda belirtilen evraklar ile Odamıza gelerek kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Tüzel Kişiler (Firma) İçin Gerekli Evraklar
1) Oda Kayıt Beyannamesi (Beyanname örneğini indirmek için tıklayınız),
2) Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
3) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
4) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
5) Temsilcilerin yeni çekilmiş 2 adet fotoğrafı,
6) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
7) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği,
8) Vergi levhası fotokopisi.

Gerçek Kişiler (Şahıs) İçin Gerekli Evraklar
1) Oda Kayıt Beyannamesi, (Beyanname örneğini indirmek için tıklayınız)
2) Tescil ilanın yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,
3) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
4) Noter tasdikli imza sirküleri,
5) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,
6) Yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf,
7) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,