Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri


15 Şubat 2017 Tarih Ve 29980 Sayılı ResmiGazete’de Yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ’de belirtildiği üzere;

 

4.9.Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri

3065 sayılı Kanunun(17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbestbölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’denmüstesnadır.

Söz konusuistisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbestbölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerigirmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbestbölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilenhizmetler KDV’ye tabidir.

Buna göre, serbestbölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işiKDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacakmalların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbestbölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftanserbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işikapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

Örnek 1: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A)firmasına serbest bölgeye gelinerek makine bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesi kapsamında KDV’den istisna iken, (A) firmasınınserbest bölge dışından araç kiralaması KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Örnek 2: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) A.Ş., serbestbölgede üreteceği mallara ilişkin yurtiçinden satın aldığı hammaddeleri (B)Nakliyat Ltd. Şti.’ne taşıttırmıştır. (A) A.Ş. buhammaddeleri kullanarak ürettiği malların bir kısmını ihraç etmiş, ihraç edilenmalların limana kadar taşınması işini de yine (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne yaptırmıştır. Ürettiği malların kalankısmını da yurtiçine satmış ve söz konusu malları (D) Nakliyat A.Ş.’netaşıttırmıştır. Bu durumda, (B) Nakliyat Ltd. Şti. tarafından yapılan taşımaişleri KDV’den istisna olacak, (D) Nakliyat A.Ş. tarafından yapılan taşıma işiise ihraç amaçlı yük taşıma işi olmadığından KDV’ye tabi olacaktır.”