İmar Mevzuatında Değişiklik


Sayın Üyemiz ,
Doğal sit alanında bulunan ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyon tarafından uygun görülerek, tamamlanmış veya devam eden veya yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni almış yapılarda; ilave yapılaşma, bina yüksekliğini değiştirme, yer kaydırması, imar planı değişikliği gerektirmesi halleri hariç, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlar ve diğer basit tamir, onarım ve tadilatların tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararına gerek duyulmadan imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine ilişkin çevre ve şehircilik bakanlığı ilke kararı 25 Mart 2016 tarih ve 29664 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.