Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge


Sayın Üyemiz,

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

Müdürlüğü’nün 20.01.2017 tarih ve E.5454 Sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonunun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge” nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu Yönerge ile;

– Gemiadamları Disiplin Komisyonu, İşleyişi ve Görevleri,

– Gemiadamları Disiplin Komisyonu Görevleri,

– Gemiadamları Disiplin Komisyonunun Çalışması,

– Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlar,

– Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi,

– Sahte ve Geçersiz Belge Kullanımı,

Gibi hususların düzenlendiği belirtilmektedir.

GEMİADAMLARINA UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönerge, Gemiadamları Disiplin Komisyonun işleyişi ile ve gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan”Gemiadamları Yönetmeliği”, 28.11.2006 tarih ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri,Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik”, 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik” ve 02.09.1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 – (1) Bu Yönerge; İdare tarafından gemiadamı yeterlik belgesi verilen, Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamları ile gemiadamı yeterliğine istinaden denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak disiplin işlemlerini kapsar.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. a)   Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
 2. b)  Başkan:Gemiadamları Disiplin Komisyonu Başkanın’,
 3. c)   Deniz Trafik Başoperatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, gemi trafik hizmetleri vardiyasından sorumlu, yeterli eğitimi almış, idarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan kişiyi, ç)Deniz Trafik Operatörü: Gemi trafik hizmetleri görevlerini etkili ve emniyetli bir şekilde yürütebilen, idarece düzenlenmiş yeterlik belgesini haiz ve Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına Ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşıyan kişiyi,
 4. d)  Denizci Eğitimci: Öğretim elemanları ve öğretmenler dışında, öğretim kurumlarında görev yapan ve yeterlik esasları “Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi” ile belirlenen, meslek derslerini vermek ve uygulama yaptırmakla görevli kişileri,
 5. e)   Denizcilik işletmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi işletmek üzere devir almış olan ve bu Yönerge’de belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu olan ticari işletıneyi veya çıplak gemi kiracısım,
 6. f)   Gemiadamı: Geminin kaptanı, zabitlerini, yardımcı zabitlerini,stajyerlerini, tayfalanı ve yardımcı hizmet personelini,
 7. g)  Gemiadamı Belgesi: Yönetmelik’te tanımlanan gemiadamı uzmanlık belgesi ile gemiadamı yeterlik belgesini,

ğ) Genel Müdür: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürünü,

 1. h)     İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

1) Kılavuz Kaptan: Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen kılavuz kaptan yeterlik belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak gemiye kılavuzluk eden kişiyi,

 1. i)  Komisyon: Gemiadamlan Disiplin Komisyonunu,
 2. j)    Profesyonel Sualtıadamı : Profesyonel Sualtıadamlan Yönetmeliğinde belirtilen yeterlik belgelerinden birine sahip olarak ticari amaçla dalış yapan kişiyi,
 3. k)     Sözleşme: Gemiadamlarınin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78)’yi,

1)Yönetrnelik: Gemiadamlan Yönetmeliği’ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Gemiadamları Disiplin Komisyonu, İşleyişi ve Görevleri

Gemiadamları Disiplin Komisyonunun Teşkili

Madde 5(1) Gemiadamları Disiplin Komisyonu; Bakanlığı temsilen Genel Müdür, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Baskanı_olmak üzere üç kişi,denizcilikle ilgili meslek kuruluşlarını temsilen denizcilikle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Başmühendisi yeterliğine sahip olmak üzere iki kişi, işçi sendikalarını temsilen bir kişi, işveren sendikalarını temsilen bir kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.

(2)   Komisyonun başkanlığını Genel Müdür yürütür. Başkanın yokluğu veya Başkan tarafından gerekli görülen hallerde ilgili Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığa vekalet eder. Bu durumda, Başkan Vekili tarafından uygun görülen bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirilir.

(3)  Bakanlığı temsil eden üyeler haricindeki komisyon üyeleri, Müsteşar tarafından 2 yıl için seçilir ve süresi bitenler yeniden seçilebilir.

(4)  Bu Yönerge’nin 15 inci maddesinde belirtilen meslek grupları ile ilgili yapılacak incelemelerde yetkili kılavuzluk teşkilatı, kılavuzluk mesleği ile ilgili dernek, oda ve benzer bağımsız meslek kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,Komisyon Başkanı tarafından Komisyonda görevlendirilebilir.

Gemiadamları Disiplin Komisyonunun görevleri

Madde 6 (1) Gemiadamları Disiplin Komisyonu;

(a)   Yönetmelik ve 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmi’ Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yeterlik veya uygunluk onay belgesi verilmiş gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen, ulusal veya uluslararası mevzuata uygunsuz davranışları da dahil mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri,denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarını incelemek,

(b)  İncelemeye muhatap gemiadamının savunması inceleyerek değerlendirmek,

(e) Gemiadamının savunması ile diğer bilgi ve belgeleri değerlendirmek ve değerlendirmenin sonucuna göre hangi idari yaptırımların uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporunu İdareye sunmak,

ile görevlidir.

Bildirimde bulunulması

Madde 7 (1) Gemiadamının şikayete konu kusuru ile ilgili olarak;

(a) Gerekli olan araştırmalar Gemi Kaptanı tarafından yapılır

(b)Tespit edilen hususlar seyir jurnaline ayrıntılı olarak işlenerek şikayete konu gemiadamına okutulur ve imzalatılır.

(e) Gemiadamının imzaya imtina etmesi veya yapılan tespite itirazı olması durumunda itirazı ve gerekçesi de jurnale işlenir. Jurnale, şikayete konu durumun olduğu tarih not düşülerek ilgili tutanak, belge, kanıtlar ve görgütanıklarının imzalarıyla birlikte ifadeleri de eklenir.

(ç)Gemiadamının itirazına ilişkin kanıtlar ve görgü tanıklarının bu yöndeki ifadeleri imzalarıyla birlikte jurnale not düşülür. Gemiadamının talebi halinde jurnalin ilgili sayfasının bir örneği Gemi Kaptanı tarafından gemiadamına verilir.

(d)  Gemi kaptanı şikayete konu ilgili belgeleri çalıştığı Denizcilik İşletmesine gönderir. Denizcilik işletmesi söz konusu şikayet bildirimini belgeleriyle birlikte İdareye elektronik posta yolu ile gönderir. Belge asılları ayrıca posta yolu ile de gönderilir.

(e)   Bildirim yapılırken tespitler, raporlar, tutanaklar, bilgi ve belgeleri içeren dosya muhteviyatı da İdareye gönderilir.

(f)   Liman Başkanlıkları ise, gemiye yapılan denetimler esnasında tespit ettikleri veya kendilerine ihbar ve şikayet yoluyla gelen hususları İdareye bildirir.

(2) Gemi jurnaline işlendiği tarih itibariyle en geç 3 ay içerisinde Denizcilik Şirketleri tarafından İdare’ye iletilmeyen şikayetler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Gemi Kaptanı ile ilgili şikayetler doğrudan gerekçeleri ve kanıtları ile birlikte denizcilik işletmesi tarafından yapılır.

(4) Şikayete konu hususların İdare tarafından doğrudan tespit edilmesi halinde, değerlendirilmek üzere Komisyon gündemine alınır.

(5)Yurtdışında yabancı denizcilik idareleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ortaya çıkan Türk gemiadamı yetersizlikleri, kusur ve kabahatleri ile müeyyide gerektiren benzer durumların tespiti halinde, bu durum, İdare tarafından Komisyonun inceleme ve değerlendirilmesine sunulur.

Gemiadamları Disiplin Komisyonunun çalışması

Madde 8 (1) Komisyon, İdare tarafından gerekli görülen durumlar haricinde, başvuru sayısının en az beş olması halinde ayda en çok bir defa, yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere her halükarda yılda iki defa ve disiplin hususlarını değerlendirmek üzere de yılda en az bir defa ayrıca toplanır. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Eşitlik çıkması halinde yeniden oylama yapılır.

(2) Komisyonun sekretaryası İdare tarafından yürütülür.

(3)  İdare, Komisyona iletmek üzere ilgili gemiadamının yazılı savunmasını alır. Savunmanın talep edildiği yazı gemiadamına iletilmek üzere gemiadamının çalıştığı Denizcilik İşletmesine veya gemiadamının kendisine gönderilir. Yazılı savunma için gemiadamına bir aylık süre verilir. Bu süre içerisinde yazılı savunmasını İdareye iletmeyen gemiadamı savunma yapmamış sayılır. Gemiadarnına ayrıca bir yazılı savunma hakkı daha verilmez.

(5) İdare,kendisine ulaşan ihbar veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması için ihbar veya şikayete konu tespitler, raporlar, tutanaklar, bilgi ve belgeleri ile göndermiş ise ilgili gemiadamının yazılı savunmasını içeren dosyayı hazırlayarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler dahilinde Komisyon üyelerini toplantıya çağırır.Gündem, Komisyon üyelerine önceden yazılı olarak bildirilir.

(6) Komisyon toplantısında, şikayette bulunan denizcilik işletmesinin ilgililerinin, Liman Başkanlığı yetkililerinin ve ilgili gemiadamının ifadelerine başvurulmasına karar verilebilir. Bu durumda, ilgililer idarece yazılı olarak bir sonraki komisyon toplantısına davet edilir.

(7) Komisyon,bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı değerlendirmenin sonucuna göre, bu Yönerge’nin 11 inci maddesinde belirtilen idari yaptırımlardan hangisinin uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporu, Komisyonun kararından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlığa sunar.

Yaptırımlara ilişkin nihai karar süreci

Madde 9 (1) Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından İdareye sunulan raporda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle, rapora bağlı olmaksızın yapılan değerlendirme neticesinde müeyyideye ilişkin nihai karar İdare tarafından verilir.

(2)  İdari yaptırım ile ilgili nihai karar ilgili gemiadamına yazılı olarak bildirilir ve gemiadamının yeterlik belgeleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için gemiadamının sicilinin kayıtlı olduğu Liman Başkanlığına bilgi verilir.

(3)  Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olan gemiadamiannın durumu; Komisyon raporu beklenmeden İdare tarafından 11 inci maddeye göre değerlendirilir.

(4)  İdare, gelen talebin muhteviyatına göre gerekli gördüğü hallerde, Komisyon raporunu beklemeksizin tedbir amaçlı olarak 10 uncu maddede belirtilen şekilde yeterlik belgesinin askıya alınması işlemini uygulayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar

Madde 10 (1) Gemiadamlarının bu Yönerge’de belirtilen kusurlu davranışları ve gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmaları ile ilgili gerekleri yerine getirmeyen gemiadamları hakkındaki idari tedbirler aşağıdaki hususlar doğrultusunda, bu maddenin 2 nci fıkrasındaki usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır:

 1. a)   İdare; gemiadamlarının denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlan halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar veya yeterlik belgesini 6 aya kadar askıya alma müeyyidelerinden birine karar verir.
 2. b)  İdare; gemiadamının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile mesleki yetersizliğine ilişkin durumlarda kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması,bir alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir.
 3. c)   İdare; denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik geminin sevkine ve teknik idaresine ilişkin kusurlar halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, yeterlik belgelerinin bir alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması, yeterlik belgesinin iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi gibi müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir.

(2) Komisyon ve İdare,gemiadamına uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili değerlendirmeyi yaparken aşağıdaki usul ve esasları gözönüne alacaktır;

 1. a) Gemiadamına ihtar cezası verilecek haller;

1)  Atandığı gemiye kendisine verilen süreden sonra geç katılmak,

2)  Seyir veya liman vardiyasına süreklilik arz edecek şekilde geç kalmak,

3)  Diğer gemi personelini rahatsız edecek şekilde tavır ve davranışlarda bulunmak,

4)  Gemide görev yaparken limanlarda kendisine verilen izin sürelerini geçirerek gemiye geç katılmak,

5)  Gemideki diğer personelin çalışmasına uygunsuz şekilde müdahale etmek,

6)  Kaptan veya yetkili kişinin izni olmaksızın gemiye, gemi personeli harici bir kişiyi getirmek,

7)   Gemideki yolcu, müşteri veya tedarikçilerden herhangi bir komisyon veya maddi fayda sağlamak üzere talepte bulunmak,

8) Liman geçiş kartları veya kimlik kartım kasıtlı olarak kötüye kullanmak,

9)Taşıdığı yük nedeniyle yangın veya patlama riski olan ve gemi kaptanı veya denizcilik işletmesi tarafından gemiadamlarına özel olarak yasak konulmuş geminin tamamında veya belirli bölümlerinde; sigara içmek, açık ateş yakmak veya çakmak kullanmak,Gemi Kaptanı tarafından onaylanmamış aydınlatma kaynağı kullanmak.

10)   Amirleri tarafından verilen görevleri ihmal etmek.

11)   Geminin diğer personeline ciddi zarar verecek veya geminin seferini engelleyecek ölçüde olmayan benzeri ihlallerde bulunmak,

12)   Gemiye bayrak devleti veya liman devleti kontrolü yapmak için gelen denetim görevlilerine, uygun olmayan davranışlarda bulunmak, denetim sırasında bu görevlilere ve diğer gemi personeline gereken teknik desteği sağlamamak,

13)   Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak,

14)   Gemide yapılan talimlere ve acil durum tatbikatlarına katılmamak, gereken önemi vermemek.

 1. b) Gemiadamına yeterlik belgesinin askıya alınması cezası verilecek haller;

1)  Başka bir personele kasten şiddet uygulamak,

2)  Amirleri tarafından verilen emre kasten uymamak,

3)  Amirleri tarafından verilen görevi kasıtlı olarak ihmal etmek,

4)  Geminin, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak,

5)  Kabul edilebilir sebepler haricinde; amiri tarafından göreve çağrıldığında göreve hazır bulunmamak, görevde olması gereken yerde bulunmamak, görev başında uyumak

6)  Alkol veya uyuşturucu etkisiyle görevini uygun şekilde yapmamak veya göreve gelmemek,

7)  Gemideki sosyal refahı etkileyecek şekilde diğer personele taciz, sindirme ve baskı uygulamak,

8)  Gemi kaptanı veya yetkili başka bir kişinin izni ve rızası olmadan gemide bir saldın amaçlı silah bulundurmak,

9)  Gemiye kaçak olarak binilmesine yardım etmek,

10)   Gemiye bayrak devleti veya liman devleti kontrolü yapmak için gelen denetim görevlilerine kasten yardımcı olmamak, gemide kontrol edilen cihaz veya ekipman çalışır durumda olmasına rağmen denetim görevlisinin istediği şekilde çalıştıramamak veya kullanamamak,

11) Gemi Kaptanı tarafından, Sözleşmede uygun yeterlik belgesine sahip gemiadamları tarafından yapılması özellikle belirtilen herhangi bir görev veya hizmeti,ilgili belgeye sahip olmayan bir gemiadamınca yapılmasına izin verilmesi,

 1. e) Gemiadamına yeterlik belgesinin bir alt yeterliğe indirilmesi cezası verilecek haller;

1)  Geçerli bir nedeni olmaksızın gemiye katılmayı veya sefere çıkmayı reddetmesi ya da geminin sefere hazırlanması ve sefere çıkmadan önceki herhangi bir 24 saatlik bölümünde gemide bulunmaması veya yeterli bir sebebi olmaksızın gemide olmaması veya görevini terk etmesi,

2)  Gemiadamı sözleşmesi tamamlanmadan geminin limandan ayrılmasından sonra haksız olarak işi bırakması,

3)  Gemide yapması gereken görevi veya amirleri tarafından verilen görevleri mesleki yetersizlik nedeniyle yerine getirememesi.

 1. d) Gemiadamına yeterlik belgesinin iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi cezası verilecek haller;

1)  Diğer gemiadamlarından biri veya birkaçını organize ederek emre itaatsizlik, görevi ihmal etmek veya geminin seyrüseferine engel olmak,

2)   Kaçakçılık yaptığının mahkeme kararı ile tespiti,

3)Gemide bulunan personele yönelik istenmeyen uygunsuz cinsel içerikli söylemler gibi sözel veya fiziksel davranışlarda bulunmak,

4)   Kasten ve makul sebep olmaksızın gemiye hasar vermek, gemideki herhangi bir mala zarar vermek veya gemideki herhangi bir malı denize atmak

5)   Geçerli bir mazereti olmaksızın gemiyi terk etmek,

6)   Gemiadamının herhangi bir kursa gitmeden, kendisini kursa gitmiş gibi göstererek ilgili gemiadamı belgelerini aldığının tespit edilmesi,

(3)Yukarıda belirtilen durumlarda gemiadamının hangi eğitimleri tekrar alması gerektiğine dosya bazında konusuna göre karar verilir.

(4)  Bir alt yeterliğe indirilen gemiadamı, eski yeterliğine yükselmek için Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen ilgili yeterliğe yükselmek için gerek deniz hizmeti, eğitim ve sınav gibi hususları tekrar yerine getirmek zorundadır.

(5)  İdare, yeterliğin ne kadar süre ile askıya alınacağına Komisyon raporunu göz önünde bulundurarak; ancak rapora bağlı kalmaksızın karar verir.

(6)  İdare, yeterliği iptal edilen gemiadamı hakkında iptal tarihinden itibaren 4 yıl geçmesi koşuluyla idari sınava yeniden katılması yönünde bir karar verebilir. Söz konusu idari sınavı başarı ile tamamlayan gemiadamına, o yeterliğin en alt kademesinde yer alan yeterlik belgesi verilir.

(7)    Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ihlaller tandidi değildir.Komisyon bu Yönergede belirtilmeyen ihlaller hakkında ihlalin ağırlık derecesine göre ihtar, yeniden eğitim alınması, yeterliğin askıya alınması,bir alt yeterliğe düşürülmesi, iptali, meslekten men cezalarından birini uygulayabilir.

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 11 (1) Aynı husustan dolayı gemiadamı hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.

(2) Gemiadamının cezakanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

Sahte ve Geçersiz Belge Kullanımı

Madde 12 (1) Yönetmelikte geçen her türlü gemiadamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge kanıtı,gemiadamı cüzdanı, uygunluk onay belgesi ve eğitim belgelerini sahtecilik yoluyla elde ettiği anlaşılan Türk gemiadamlarının bu belgeleri iptal edilir. Yabancı uyruklu gemiadamlarının belgelerine el konulur ve ilgili idaresine bildirimde bulunulur. Sahte belge taşıyan gemiadamı İdare tarafından ilgili makamlara bildirilir. Sahtecilik ile ilgili suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gemiadamı işlemleri yapılmaz.

(2) Yönetmelikte geçenher türlü gemiadamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge kanıtı, gemiadamı cüzdanına sahip olmak veya yenilemek için gerekli olan deniz hizmet belgesi, eğitim belgesi, sağlık belgesi, adli sicil raporu gibi ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeleri;

 1. a)   İdareyi aldatacak şekilde değiştiren, sahte olarak üreten,
 2. b)  Sahte bilgi ve belgelerin bu özelliğini bilerek Liman Başkanlıklarına bunları döküman olarak veren veya İdarece kurulan gemiadamları elektronik başvuru sisteminde gönderen, gemiadamlarının İdarece verilmiş gemiadamı belgeleri iptal edilir.

(3) Bu gemiadamları gerekli yasal işlemlerin yapılması için İdarece adli makamlara bildirilir. Sahtecilik ile ilgili suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gemiadamı işlemleri yapılmaz.

(4) Belgesi askıya alınmış olmasına rağmen gemide görev aldığı tespit edilen gemiadamının belgesi iptal edilir ve 2 yıl boyunca bu Yönetmelik kapsamında hiç bir belge düzenlenmez. Ayrıca,hakkında cezai işlem yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

(5) Bu maddede belirtilen sahte ve geçersiz belge kullanımı hususları, gemiadamının görev yaptığı kurum/kuruluşlar ya da Liman Başkanlıklarının tespiti ve bildirimde bulunması veya İdare tarafindan tespit edilmesi halinde Komisyonun inceleme ve değerlendirmesine alınır. Komisyon tarafindan incelenerek, uygulanması teklif edilen yaptırım Idare’ye sunulur.

Tekerrüre İlişkin Hükümler

Madde 13 – (1) Bu Yönerge kapsamındaki kişiler hakkında bir takvim yılı içerisinde yeterlik belgesinin askıya alınmasını gerektiren kusurların her birinin tekrarında askıya alınma süresi iki kat artırımlı olarak uygulanır. İhtar cezası gerektiren kusurlar hariç aynı ihlali üç kez tekrar edenlerin İdare tarafından verilen bütün belgeleri iptal edilir, bir takvim yılı içerisinde iki kere ihtar cezası alan gemi adamlarının yeterlik belgeleri 6 ay süre ile askıya alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son hükümler

Denizcilik işletmelerinin Sorumlulukları

Madde 14 (1) Denizcilik İşletmeleri,gemilerinde çalıştırdıkları ve bu Yönerge’de belirtilen kusurlu davranışlarını tespit ettikleri gemiadamlarını, bu Yönerge kapsamında Komisyon’da görüşülmek üzere bildirmekle yükümlüdür.

(2) Denizcilik İşletmeleri, gemilerinde çalıştıkları gemiadamlarını, bu Yönerge’de belirtilen hususlarla ilgili olarak bilgilendirmek, gerekirse şirketlerine ait gemilerde Yönerge örneklerini personelin görebileceği şekilde bulundurmakla yükümlüdür.

Denizcilik Alanında Faaliyet Gösteren Diğer Meslek Grupları

Madde 15 (1) Bu Yönerge ile düzenlenen idari yaptırımlar; sahip olduğu gemiadamı yeterliğine göre,denizci eğitimci, deniz trafik operatörü, kılavuz kaptan ve profesyonel sualtıadamı gibi denizcilik ile ilgili mesleki yeterlik belgesi alabilen kişilere de uygulanır.

(2)     Bu kişilerin şikâyete konu kusurlu davranışları ile ilgili olarak; görev yaptıkları kurum/kuruluşlar ya da Liman Başkanlıklarının bildirimde bulunması veya İdare tarafindan tespit edilmesi halinde Komisyonun inceleme ve değerlendirmesine alınır.

(3)  Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak verilecek ihtar, kınama, askıya alma ve belge iptal işlemleri, bahse konu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan teknik ve idari tahkikat sonucunda Komisyon tarafından değerlendirilerek Idare’ye sunulur.

(4)       İdare tarafından belgelendirilmiş denizci eğitimcilere ilişkin Gemiadamları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilen yaptırımlar ile ve bu bentte belirtilen kusurlar dışında tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirmeler ve uygulanacak idari yaptırımlar Komisyon tarafindan değerlendirilerek Idare’ye sunulur.

(5)       Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili verilecek ikaz, askıya alma ve belge iptal işlemleri, bahse konu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan teknik ve idari tahkikat sonucunda Komisyon tarafından değerlendirilerek idare’ye sunulur.

(6)       Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği kapsamında verilen belgeleri ile mesleklerini icra etmeleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen, ulusal veya uluslararası mevzuata uygunsuz davranışları da dâhil mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları Komisyon tarafindan incelenerek, uygulanacak ihtar, belgenin askıya alınması veya iptali gibi idari yaptırımlar Idare’ye sunulur.

Yürürlük

Madde 16 (1) Bu Yönergehükümleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın

onayı ile yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 17 (1) Bu Yönerge hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür,