7020 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılanması


 7020 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılanması Hk.
18.05.2017 tarihli 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.
Anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçlan asılları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;
1- Anılan madde 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkânı tanınmamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 01.07.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.
2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27.05.2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu Kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.
3- Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkânından yararlanabilmesi için 31.07.2017 tarihine odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.