6770 sayılı Kanun


TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN

Kanun No. 6770                                                            KabulTarihi:18/01/2017

MADDE 1- 8/6/1949tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdakigeçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 226- Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleribulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesiödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk lirasının altındaolmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esasaylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar veemekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkukettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvurudabulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihindenitibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacakkanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanlarınbaşvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkrakapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk lirasınınaltında olamaz.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartıaranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde,dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziylebirlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalmasısebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleriidare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca,ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuncakanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceyapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.”

MADDE 2– 1/7/1964tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin (2) numaralıfıkrasının (e) bendinde yer alan “münhasıran yük” ibaresi maddemetninden çıkarılmış ve (f) bendinde yer alan “yük taşımacılığından dövizolarak kazanılan navlun bedellerinin” ibaresi “yük ve yolcutaşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin” şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 3– 2/7/1964tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesinin (2) numaralıfıkrasının (e) bendinde yer alan “münhasıran yük” ibaresi maddemetninden çıkarılmış ve (f) bendinde yer alan “yük taşımacılığından dövizolarak kazanılan navlun bedellerinin” ibaresi “yük ve yolcutaşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 492sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerindenve bunların vizelerinden alınacak harçlar:” başlıklı bölümünün başlığında vebirinci cümlesinde yer alan “ve bunların vizelerinden” ibareleri ileüçüncü cümlesinde yer alan “ve yapılacak vize” ibaresi metindençıkarılmıştır.

MADDE 5- 14/1/1970tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 22/Amaddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Para Politikası Kurulu toplantıları, Başkan(Guvernör)’ın çağrısı üzerine yılda en az sekiz defa yapılır. 21 inci maddeninikinci fıkrasının diğer hükümleri ile üçüncü fıkrası, Para Politikası Kurulutoplantıları için de uygulanır.”

MADDE 6- 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlıkkurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamındafazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğanfaizler terkin olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamdatahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekildealacak hakkı doğmaz ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olandavalarda yargılama gideri ile vekâlet ücretine hükmolunmaz, hükmolunanlartahsil edilmez.”

MADDE 7-25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesininbirinci fıkrasının (d) bendine “teçhizat teslimleri” ibaresindensonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi haksatış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 3065sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendinde yer alan”arsa ve arazi teslimleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere”belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışısuretiyle gerçekleşen devir ve teslimler,” ibaresi eklenmiş; (r) bendindeyer alan “veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde,” ibaresimadde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 9- 3065sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 36- Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletmeoluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmaz, bunedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olantarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir,tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iadeedilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 10– 3065sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- imalat sanayiine yönelik yatırımteşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırımöngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilenve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafiedilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırımöngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilenve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisiizleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iadeokulun Teşvik belgesine konu yatırım tamamlanmaması halinde, iade edilenvergiler, vergi ziya cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faiziile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhınıveya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip edentakvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 11-4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin birincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun kapsamında yer altındaki maden işlerindefaaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerineilişkin 11/9/2014 tarihi ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devameden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındaki rödövans sözleşmelerinde, 22/5/2003tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncumaddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışları fiyat farkıolarak ödenir. Fiyat farkı ödenmesine ilişkin esas ve usuller; 4735 sayılıKanun kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklifi,rödövans sözleşmeleri için ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kuruluncabelirlenir.”

MADDE 12-27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin (4)numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilenel koyma kararları, bu araçların siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarakel koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine devam edilir.”

MADDE 13– 4458sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce bu Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuyageçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak bu maddeninyürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrükidaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen özel tüketimvergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ayiçinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuyageçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan araç, sahibine iade edilir. Bukarar gümrük idaresi tarafından ilgili mahkemeye bildirilir. Tasfiyesitamamlanmış ulaşım araçları için bu fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez.

Birinci fıkrada belirtilen oran bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilkiktisabı gerçekleşmiş kara ulaşım araçları ile ilgili olarak, bu Kanunun 235inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararıverilmesi gereken filin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve birinci fıkradabelirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda %15 olarakuygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespitetmeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müşterekenyetkilidir.”

MADDE 14-16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesininikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradansonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilereve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarterive tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniylealınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabitutulmaz.”

“Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gemi ve yatların,Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmeküzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası GemiSiciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmeküzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk UluslararasıGemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır.”

MADDE 15– 4490sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce, bu Kanun kapsamında tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi veyatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicilekaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrine ilişkin olarak bu Kanunun 12 ncimaddesi kapsamında istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları bu istisnadolayısıyla geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmışolan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıylavazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red veiade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 16– 3065sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesindensonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, MaliyeBakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleritibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir.”

MADDE 17– 28/3/2001tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunununek 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiğitarihten önceki bir tarihte Devlet katkısı hesaplamasına konu edilmesinedeniyle erken ödenen Devlet katkısı tutarlarına, Devlet katkısınınMüsteşarlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süreiçin, emeklilik gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 incimaddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedelihesaplanır. Hesaplanan bedelin, Devlet katkısının Müsteşarlıkça ödenmesigereken tarihten şirketin ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikteilgili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususu emeklilik gözetim merkezitarafından şirkete ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli takibatınyapılması amacıyla durum şirketin bağlı olduğu vergi dairesinebildirilir.”

MADDE 18– 4632sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi “Türk vatandaşıveya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 incimaddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan; 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerine göre çalışmayabaşlayanlar ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununungeçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarakçalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği biremeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir.” şeklindedeğiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmeküzere “506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olansandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların bağlı bulunduğusandığa, katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasınaesas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.” cümlesi eklenmiş veaynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Bankalar, Sosyal GüvenlikKurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 506 sayılı Kanunun geçici20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ile bunların ilgili bulunduklarıkuruluşlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- 4632sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine “kırk beş yaşını doldurmamış olançalışanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 506 sayılı Kanunungeçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarakçalışanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamışolanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 4632sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- 1/1/2013 ila bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih arasındaki sürede, katkı payının şirket hesaplarına nakdenintikal ettiği tarihten önceki bir tarihte Devlet katkısı hesaplamasına konuedilmesi nedeniyle, erken ödenen Devlet katkısı tutarlarına Devlet katkısınınMüsteşarlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süreiçin, emeklilik gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 incimaddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedelihesaplanır. Hesaplanan bedelin, Devlet katkısının Müsteşarlıkça ödenmesigereken tarihten şirketin ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikteilgili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususu emeklilik gözetim merkezitarafından şirkete ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli takibatınyapılması amacıyla durum ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesinebildirilir.

1/1/2013 ila bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındakisürede, erken ödenen Devlet katkısı tutarları kapsamında, ilgili dönemdegerçekleştirilmiş olan iade işlemleri geçerliliğini korur.”

MADDE 21- 29/6/2001tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi veKatma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 incimaddesinin altıncı fıkrasında yer alan “31.12.2000” ibaresi”19/7/2003″ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 4706sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 4- Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye YeşilayCemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, DarüşşafakaCemiyeti ve Türk Hava Kurumu tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarakkullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye kamu kurum ve kuruluşlarınaait taşınmazlar üzerinde adı geçen Demek, Vakıf, Başkanlık, Cemiyetler ve Kurumlehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletinhüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsizkullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkıtesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağınailişkin şerh konulur. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardanöğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik veSpor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanmüştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygunolarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarınaait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesisedilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde isebunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payıalınmaz. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilentaşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıranöğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletimve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarıntapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.”

MADDE 23- 4706sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21- Bu maddenin yürürlüğe girdiğitarihten önce Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyetiHazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde lehinebedelli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen BakanlarKurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim veyurt temini faaliyeti bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraKanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek şartlarıtaşımaları koşuluyla bir yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olaraktesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızınkırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilir.Bu madde kapsamında kalan taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tebliğ edilenveya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri tahsiledilmez, tahsil edilenler iade edilmez.”

MADDE 24- 28/3/2002tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin DüzenlenmesiHakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 milyarTürk Lirasına” ibareleri “25 milyar Türk lirasına” şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 25- 4749sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇICI MADDE 28- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca YüksekPlanlama Kumlu Kararı kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklıTasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye olan borçları bu maddeninyürürlüğe girdiği tarih esas alınarak belirlenen tutar üzerinden Müsteşarlığanakledilir.

Müsteşarlık, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, TürkiyeHalk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi HakkındaKanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında Müsteşarlığa olan ve diğer Hazinealacağı kapsamında izlenen borçlarını birinci fıkra çerçevesinde nakledilentutardan takas ederek mahsup işlemini gerçekleştirir.

Yukarıdaki fıkralar kapsamında yapılacak nakil, takas vemahsup işlemleri sonrasında oluşan bakiye tutarın ödenmesine ilişkin usul veesaslar Bakan tarafından belirlenir ve bu tutar Müsteşarlık bütçesine konulacaködenekten karşılanır.

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konutİdaresi Başkanlığı, bu madde kapsamında gerçekleştirilen nakil, takas ve mahsupişlemlerinden sonra bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapar.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek nakil, takas vemahsup işlemlerini Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıylailişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarınakaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

MADDE 26-3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkinKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırmabaşvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlaledenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncumaddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılıMayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(2)                Kanunkapsamında2017 yılının Ocak ayındanitibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncuve onbirinci fikralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksitödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır,

(3)                Kanunun10uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrasıkapsamında başvuruda bulunarak mücbir sebep halini sonlandıran ancak, mücbirsebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada öngörülensürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve bildirimlerin30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin ilktaksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci arada belirtilen süre veşekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılır,

(4)                Kanunkapsamındapeşin veya taksitli ödemeseçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birincifıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesininüçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

(5)                Kanunkapsamındapeşin ödeme seçeneğini terciheden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanmahakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareyeyazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesive ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutam, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğertaksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıylaKanun hükümlerinden yararlanılır,

(6)                Kanunun3üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacaklarınanılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlaleneden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süreiçerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıklarıbaşvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zordurumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanunhükümlerinden yararlandırılır.

(7)                Kanunun4üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasıhükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale nedenolan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiştaksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuatuyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkukedip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’ialacakların tahsilinden vazgeçilir.

(8)                Bumaddehükümlerinden yararlanan borçlulardan,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılanalacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göreödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsiledildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekildeyapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gerekentutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerinegöre red ve iade edilir.

(9)                Bumaddeninyürürlüğe girdiği tarihten önce,peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamınıKanunun 10 uncu maddesinin üçüncü arasının (b) bendi hükmüne göre indirimuygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılıolarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazlaödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.”

MADDE 27-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununaaşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 71- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarıhükümleri uygulanan sigortalılar’ çalıştıran işverenlerce;

a)                   2016yılınınaynı ayına ilişkin Kuruma verilenaylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kuruluncabelirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme günsayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim vehizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılarailişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b)                  2017yılıiçinde ilk defa bu Kanun kapsamınaalınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme günsayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için BakanlarKurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, buişverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutarHazinece karşılanır.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan yada bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracakşekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasındaistihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesigibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılanveya sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiğitespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikmezammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleriuygulanmaz.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2017yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve primhizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primleriniyasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturmave incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veyabildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kurumaprim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammıborcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkinhükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlarailişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 incimaddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirmedevam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir öncekiyılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olmasıhalinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmetbelgesindeki bildirimler esas alınır. 2016 yılından önce bu Kanun kapsamınaalınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birincifıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerininDevlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta primininHazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcukadar mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleriasgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve”Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılariçin birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazançiki kat olarak ve 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim vehizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemeküzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeveya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkintoplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılıcetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddeninbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatıuyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmetalımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalıkçalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler içinbirinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerceişverenlerin hak edişinden kesilir.

2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasalsüresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya MaliyeBakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlısigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşlerialınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 28- 5510sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektörişverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak veŞubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahakolanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylardadikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucubulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılıAralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını,sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecektarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmişsayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa buKanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödemeşartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumcabelirlenir.”

MADDE 29- 13/6/2006tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine aşağıdakifıkra eklenmiştir.

“(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamındabirleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal edenküçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesapdöneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bukapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dâhilolmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiğikazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimliuygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları,bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürünüreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmayaBakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyeMaliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 30- 5520sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Mükelleflerin 2017 takvim yılındagerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındakiyatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b)bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alankanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100″şeklinde ve (c) bendinde “%50″ şeklinde yer alan kanuni oran ise”%100″ şeklinde uygulanır.”

MADDE 31- 21/3/2007tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesininikinci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyleaçılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulanve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;

a)                  Taşıtıntasfiyesinintamamlanmamış olması,

b)                  Bumaddeninyürürlüğe girdiği ayı takip edenaltıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilkiktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül edentutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koyma kararıkaldırılır ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilir.

(2)                Birincifıkradabelirtilen kamu davalarında,eşyanın müsaderesi yerine eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine karar verilir.

(3)                Birincifıkranınuygulanmasına ilişkin usul veesasları tespit etmeye Adalet Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ileMaliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

MADDE 32- 3/6/2007tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

“(6) Hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesineyönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde orijinale eşdeğerliğibelgelendirilmiş parçaların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgilisigorta genel şartlarında belirlenir.”

MADDE 33-22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredive Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması HakkındaKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödemetarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdi vegayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemeleriniaksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayangerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protestoedilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihlive 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulanTürkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusuborçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılmasıhalinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansalkuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkrahükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredikullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

MADDE 34-13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesinin birincifıkrasının birinci cümlesinde yer alan “1/1/2017″ ibaresi”1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35-20/6/2012tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncümaddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2017″ ibaresi”1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020″şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36-18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başkanlarından en kıdemliolanının başkanlığında;” ibaresi “başkanları arasından başkanlıksüresi en fazla olanın başkanlığında;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37-2/9/1983tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının KadrolarıHakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 23- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindekullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına aitkadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin anılanÜniversiteye ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 38-26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne vegezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihitibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk GümrükTarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alanmallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne vegezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere  bedelsiz olarak intikali veraset ve intikalvergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş veişlemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifedeyer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere,gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne vegezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlereilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescilettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyatyapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardanferagat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir,tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkinusul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 39- BuKanunun;

a)                                     10uncu,18 inci, 19 uncu, 30 uncu, 34 üncü ve35 inci maddesi 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımıtarihinde,

b)                                    Diğermaddeleriyayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 40- BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/01/2017

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: RECEPTAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ İHDASIUYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

ÜNVANI

DERECESİ

I SAYILI

II SAYILI

Profesör

1

10

 

Doçent

1

10

 

Yardımcı Doçent

1

20

 

Yardımcı Doçent

2

20

 

Yardımcı Doçent

3

20

 

Araştırma Görevlisi

4

40

 

Araştırma Görevlisi

5

40

 

Araştırma Görevlisi

6

70

 

TOPLAM

 

230